Home कृयाकलापहरु राम–नामः
राम–नामः

विहान ७ बजे देखि १२ जना साधकहरु राखेर तिन बजे सम्म केवल “राम राम राम” नाम मात्र जपेर ध्यानावस्थित गराउने अनुष्ठान÷उत्सव नै राम–नाम हो ।

यस दिन राम–नाम लगाउने कर्ताले विहान देखि शुद्ध मनले आफुले सकेजति प्रभु राममा न्यौछावर गर्दछन् । १२ साधक लगायत अन्य सयौं भक्तहरु केवल राम नाम मग्न रहने गर्दछन् । दिउँसोको आरति संगै रामको प्रिय भगवान शिवको पूजा गरिनुका साथै रामायण भागवत कुञ्ज गान पनि गरिन्छ । अत्यन्तमा वेलुका चार बजे प्रसाद वितरणको कार्यक्रम हुन्छ ।

 

 

/fd–gfdM

ljxfg & ah] b]lv !@ hgf ;fwsx? /fv]/ ltg ah] ;Dd s]jn æ/fd /fd /fdÆ gfd dfq hk]/ Wofgfjl:yt u/fpg] cg'i7fg÷pT;j g} /fd–gfd xf] . o; lbg /fd–gfd nufpg] stf{n] ljxfg b]lv z'4 dgn] cfkm'n] ;s]hlt k|e' /fddf Gof}5fj/ ub{5g\ . !@ ;fws nufot cGo ;of}+ eQmx? s]jn /fd gfd dUg /xg] ub{5g\ . lbpF;f]sf] cf/lt ;+u} /fdsf] lk|o eujfg lzjsf] k"hf ul/g'sf ;fy} /fdfo0f efujt s'~h ufg klg ul/G5 . cToGtdf j]n'sf rf/ ah] k|;fb ljt/0fs]f sfo{qmd x'G5 .